Jak ogłosić upadłość konsumencką

  • Start
  • Jak ogłosić upadłość konsumencką
Jak ogłosić upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka to realna szansa na oddłużenie i rozpoczęcie nowego życia bez długów!

Upadłość konsumencka polega na ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta), oddłużeniu i docelowo na umorzeniu długów. Dlatego upadłość konsumencka i cały proces z nią związany nazywany jest ,„drugą życiową szansą” lub „szansą na nowy start”. Żeby móc złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika trzeba mieć długi (zobowiązania), których nie jest się w stanie spłacić. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest prawem (przywilejem) dłużnika. Nie jest to obowiązek. Jednakże ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza koniec stresujących kontaktów z komornikami. Prowadzone przez nich egzekucje zawieszają się, a z chwilą uprawomocnienia się postawienia o ogłoszeniu upadłości postępowania te ulegają umorzeniu. Dlaczego to takie ważne? Otóż, głównym celem i atutem upadłości konsumenckiej jest możliwość oddłużenia, czyli umorzenia długów powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Tymczasem wierzytelności dochodzone w egzekucjach prowadzonych przez komorników są egzekwowane do chwili całkowitej spłaty. Takie egzekucje można wszczynać i wszczynać bez końca do czasu faktycznej spłaty. Co ważne, upadłość konsumencka (z uwagi na swoją funkcję oddłużenia upadłego) nie musi mieć charakteru zbiorowego. To oznacza, że postępowanie upadłościowe w sprawach dotyczących konsumentów prowadzi się także wtedy, gdy upadły ma tylko jednego wierzyciela (np. bank).

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć wyłącznie osoba fizyczna (dłużnik), nieprowadząca działalności gospodarczej, która jest niewypłacalna. Tylko prawidłowo wypełniony i złożony wniosek o ogłoszenie upadłości otwiera postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w ramach którego sąd upadłościowy bada, czy zachodzą przesłanki dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Co ważne, brak majątku dłużnika (tzw. stan ubóstwa masy) nie ma wpływu na rozstrzygnięcie sądu co do ogłoszenia upadłości. To znaczy, nie powoduje automatycznie braku uwzględnienia wniosku o upadłość.