Waldemar Jabłoński Kancelaria Radcy Prawnego w ramach swojej działalności gospodarczej przetwarza wszelkie informacje stanowiące dane osobowe w poufności oraz w zgodzie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”.

W związku z powyższym, informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Waldemar Jabłoński Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Generała Józefa Sowińskiego 23/1, 65-419 Zielona Góra (NIP: 9730832137; REGON: 081093205).

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: waldem.jablonski@gmail.com.

I. Zasady przetwarzania danych osobowych

Świadcząc usługi prawnicze lub związane z doradztwem restrukturyzacyjnym zgodnie z zakresem działalności, Kancelaria zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji powierzonych spraw, jednak zawsze opierając się na zasadach:

 1. Legalności – przetwarzając dane osobowe na podstawie przesłanek zawartych w przepisach prawa ( 6 „RODO”);
 2. Bezpieczeństwa – zapewniając odpowiednie środki zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, („integralność i poufność”);
 3. Gwarancji praw jednostki – zapewniając osobom, których dane są przetwarzane wykonywanie przysługujących im na podstawie przepisów „RODO” praw;
 4. Rozliczalności – spełniając spoczywające na niej obowiązki wykazania przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem;
 5. Minimalizacji danych – zapewniając, że dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne jest do celów, dla jakich są one przetwarzane;
 6. Prawidłowości – zapewniając przetwarzanie prawidłowych danych osobowych, a w przypadku, przetwarzania nieprawidłowych gwarantując ich niezwłoczne usunięcie lub sprostowanie;
 7. Ograniczenia celu – zapewniając, że dane zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane poza zakres objęty określonymi celami;
 8. Czasowości – zapewniając przechowywanie danych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane.

II. Zakres i cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Kancelaria w ramach swojej działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów takich jak (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  • doradztwo prawne w sprawach powierzonych Kancelarii przez Klientów;
  • usługi prawnicze w sprawach zleconych Kancelarii;
  • prowadzenie bieżącego kontaktu z Klientami, związanego z prowadzoną przez Kancelarię działalnością;
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych;
  • komunikacja i udzielanie odpowiedzi na Państwa zgłoszenia elektroniczne bądź telefoniczne;
  • realizacja umów, zleceń w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 2. zawieranie i wykonywanie umów przez Kancelarię z klientami ( 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii np. podatkowych, księgowych, pracowniczych itp. ( 6 ust. 1 lit. c „RODO”);
 4. prowadzenie rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (art. 221 kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”, art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”).

III. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane, będą przechowywane przez okres odpowiedni do określonego celu, dla którego zostały one zebrane (zasada ograniczonego celu). Dlatego też nie będą one przechowywane dłużej aniżeli do czasu:

 • zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów przez Kancelarię;
 • upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartymi przez Kancelarię umowami;
 • upływu terminu obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do chwili wycofania przez Państwa wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • o chwili wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Informujemy, że w sytuacji, gdy Państwa dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały one zebrane, zostaną one niezwłocznie usunięte. Jednocześnie Kancelaria zapewnia, iż w sytuacji dalszego ich przetwarzania gwarantujemy, że będą one przetwarzane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w przepisach „RODO”.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Kancelaria współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Będą to przede wszystkim zewnętrzni dostawcy usług (podmioty świadczące usługi IT, księgowi, prawnicy). W sytuacji, kiedy udostępnienie danych osobowych nie wynika z przepisów prawa bądź też nie będą udostępnione innym administratorom danych osobowych, Kancelaria udostępni dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przy weryfikacji zachowania przez podmiot przetwarzający wszelkich zasad zapewniających integralność powierzonych mu danych osobowych (art. 28 „RODO”).

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem profilowania jako jednej z form automatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

V. Prawa

Informujemy, że posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

Pragniemy poinformować, że Kancelaria szanuje Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staram się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wskazujemy jednocześnie, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III lit. a ) w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu i weryfikacji zasadności sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu, jeżeli zostanie on uwzględniony.

Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie wiadomości zawierającej przedmiotowe żądanie na adres poczty elektronicznej – e-mail bądź listownie na adres siedziby Kancelarii.

VII. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę wycofać — wedle własnego uznania.

W takiej sytuacji, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było bezprawne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VIII. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie żądanych danych osobowych może okazać się niezbędne i konieczne, aby zrealizować zlecone przez Państwa usługi, bądź wykonać cele, dla których zebrane dane osobowe mają być przetwarzane.

IX. Prawo do wniesienia skargi

Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

X. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona przez opublikowanie jej nowej wersji.